mesa-lab-ozone-garden

ozone garden outside of the NCAR Mesa Lab